WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2022/2

Post-intensive care syndroom

Auteurs: Boogaard, M. van den en Zegers, M.
3
Accreditatiepunten te behalen tot: 10 juli 2024

Accrediterende instanties:

Door wetenschappelijke en technische ontwikkelingen is steeds meer mogelijk op de intensivecare(IC-)afdeling, waardoor een grotere groep patiënten de IC-opname overleeft. Dit is echter niet altijd zonder restschade. Een deel van de voormalig IC-patiënten kampt maanden tot jaren na opname met een variëteit aan klachten die samenhangen met de aandoening waarvoor men is opgenomen (critical illness), de behandeling en het verblijf op de IC. Deze klachten tezamen, die van fysiek, mentale en/of cognitieve aard kunnen zijn, worden het post-intensive care syndroom (PICS) genoemd.

De huisarts speelt een belangrijke rol in het (vroegtijdig) herkennen van deze klachten en het hierop acteren. In het verlengde hiervan speelt ook de praktijkondersteuner (POH-)somatiek, een belangrijke rol en als het gaat om klachten/problemen van psychische aard, de POH-GGZ. De richtlijn IC-nazorg is in ontwikkeling (verwachte verschijningsdatum eind 2022, een module hiervan is reeds verschenen in 2021). Deze ontwikkeling is in een versnelling geraakt door de COVID-19-pandemie.

In 2016 is de stichting FCIC (Family and patient Centered Intensive Care) opgericht, waarin voormalig IC-patiënten, naasten en zorgverleners samenwerken aan de herkenning en erkenning van PICS (www.fcic.nl). In 2019 is binnen de FCIC de patiëntenorganisatie IC Connect opgericht, specifiek voor lotgenotencontact voor voormalig IC-patiënten en hun naasten (www.icconnect.nl).

Bij een recente ledenraadpleging van de FCIC werd een duidelijk signaal afgegeven, dat veel huisartsen nog niet bekend zijn met het fenomeen. Door de COVID-19-crisis is hierin wel verandering gekomen, maar wat PICS nu precies is, wat de omvang van het probleem is en wat de specifieke klachten zijn, is veelal nog nauwelijks bekend.

Daarom willen we, ondanks dat de richtlijn op dit gebied nog in ontwikkeling is, met deze nascholing de kennis over PICS bij huisartsen, POH-S en POH-GGZ vergroten: wat is het, hoe herken je het, welke interventies zijn er om de klachten te reduceren en naar wie kun je verwijzen?

Accreditatie

Dit programma is door de LV POH-GGZ en de NVvPO voor 3 punten geaccrediteerd onder ID 476846.

Inhoud

BLOK A Diagnostiek
A1 Post-IC-klachten
A2 Risicofactoren
A3 Identificeren en diagnosticeren van post-IC-klachten
A4 Gevolgen voor naasten van IC-patiënten

BLOK B Preventie en behandeling PICS
B1 Interventies (tijdens IC-opname) ter preventie en verminderen van PICS
B2 Behandeling van PICS

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casus
Literatuur
Opdrachtblad 'Invoering in de praktijk'
Teamoverleg en intervisie
Begrippenlijst
Toets voor POH-GGZ 2022/2

Over de auteurs

Dr. Mark van den Boogaard is voormalig IC-verpleegkundige, senior onderzoeker op de intensivecareafdeling van het Radboudumc en is tevens lid van de werkgroep richtlijn IC-nazorg.

Dr. Marieke Zegers is epidemioloog en senior onderzoeker op de intensivecareafdeling van het Radboudumc en is tevens lid van de NVIC-commissie Kwaliteit.

Zij zijn de projectleiders van de MONITOR-IC-studie (www.monitor-ic.nl), een Nederlands cohort van duizenden voormalig IC-patiënten uit zeven ziekenhuizen. Van het cohort worden epidemiologische gegevens over post-IC-klachten gegenereerd en interventies geëvalueerd voor het voorkomen en beperken van post-IC-problemen. Wetenschappelijke publicaties voortkomend uit dit project staan kort samengevat op www.monitor-ic.nl/publicaties.

Artsen en verpleegkundigen van de IC-nazorgpoli uit de deelnemende ziekenhuizen maken deel uit van het MONITOR-IC-projectteam.

Algemene Nederlandse cijfers betreffende PICS ontbreken veelal en daarom wordt in deze nascholingsmodule vooral geput uit cijfers afkomstig uit het MONITOR-IC-cohort en de daaruit voortvloeiende wetenschappelijke publicaties in vaktijdschriften vooral gericht op de IC maar ook op huisartsen.

De auteurs hebben geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangen geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en hebben geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • kun je post-IC-klachten herkennen en identificeren;
 • herken je risicofactoren voor PICS in het algemene domein en in het mentale domein in het bijzonder;
 • kun je verschillende uitingsvormen van PICS diagnosticeren;
 • herken je gevolgen van een IC-opname voor de familie/naasten (PICS-F);
 • ben je bedacht op post-IC-klachten bij familieleden/naasten;
 • kun je interventies aanwenden om PICS-klachten, en in het bijzonder voor die in het mentale domein, te reduceren;
 • ben je thuis in het verdere ‘zorglandschap’ rond PICS en kun je patiënten zo nodig effectief doorverwijzen.

Accrediterende instanties:

 • LV POH-GGZ

  LV POH-GGZ
 • NVvPO

  NVvPO

Inloggen