WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2013/3

Cardiovasculair risicomanagement

4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 december 2015
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) dient ter preventie van hart- en vaatziekten bij patiënten met een voldoende hoog absoluut cardiovasculair risico. Dat risico is tegenwoordig steeds nauwkeuriger in te schatten op basis van populatiestudies en epidemiologische evaluaties. Pas als dat individuele absolute risico bekend is, kan de meerwaarde van CVRM worden berekend op eindpunten die er echt toe doen, zoals hartinfarcten, CVA’s, perifeer arterieel vaatlijden.

De meerwaarde van CVRM doet zich vooral gelden bij een multifactoriële aanpak via een combinatie van interventies, zoals het stimuleren van een gezonde leefstijl (stoppen met roken, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging) en de (medicamenteuze) behandeling van relevante risicofactoren (hypertensie, vetstofwisselingsstoornis, diabetes mellitus en chronisch inflammatoire ziekten).

Multidisciplinaire richtlijn

Landmark trials en meta-analyses hebben de meerwaarde en de synergie van de behandelingen van de verschillende risicofactoren onomstotelijk aangetoond. Daarom is vooral de integrale, multifactoriële aanpak van CVRM zo belangrijk bij het succesvol voorkomen of uitstellen van cardiovasculaire ziekte en sterfte. Dat wordt ook steeds meer onderkend door de wetenschappelijke verenigingen in de eerste en tweede lijn. Vruchtbare samenwerking van deze verenigingen heeft inmiddels in Nederland geleid tot de ontwikkeling van de Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement 2006. In dit programma voor ‘Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)’ participeren het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandsche Internisten Vereeniging, de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Vereniging voor Epidemiologie. Een gelijknamige NHG-Standaard getuigt grotendeels van dezelfde inzichten.

Actuele inzichten op basis van grote recente onderzoeken hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement met een aantal belangrijke wijzigingen. Juist deze actualisering vindt u terug in deze nascholing. Het huidige concept Multidisciplinaire richtlijn CVRM (herziening 2011) heeft een verder verbreed draagvlak met zeventien mandaterende verenigingen en instanties. Daarbij behoren ook het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers / KNMP, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Internisten Vereniging.

De voor u liggende nascholing Cardiovasculair risicomanagement vindt zijn actuele basis in de genoemde richtlijnen en is aangevuld met nieuwe inzichten vanuit grote recente wetenschappelijke trials en meta-analyses.

Accreditatie

Deze nascholing is voor farmaceutisch consulenten voor 4 nascholingsuren geaccrediteerd (ID 164564-162784).

Inhoud

BLOK A Hart- en vaatziekten – epidemiologie, etiologie en diagnostiek
A1 Hart- en vaatziekten: epidemiologie en etiologie
A2 De juiste risicoschatting voor een adequaat gewogen CVRM
BLOK B CVRM – een multifactoriële strategie via leefstijl en medicatie
B1 Relevante risicoreductie en bewijskracht, streefwaarden, risicofactoren en risicogroepen
B2 Schatting van het cardiovasculaire risico en behandeladviezen

Actie en verantwoording

Nadere bespreking van de casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Afsluitende toets

Auteur

Dr. Adriaan Kooy

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • hebt u meer kennis over de epidemiologie en etiologie van hart- en vaatziekten;
 • herkent u de samengestelde diagnostiek die nodig is om tot een inschatting te komen van het individuele cardiovasculaire risicoprofiel;
 • bent u op de hoogte van de beschikbare bewijskracht voor de meerwaarde van CVRM op eindpunten die er echt toe doen. Bovendien hebt u meer inzicht gekregen in de actuele streefwaarden, de relevante risicofactoren en de herkenbare risicogroepen;
 • herkent u het belang van een integrale, multifactoriële aanpak bij CVRM via een combinatie van leefstijlmaatregelen en medicamenteuze behandelingen. Ook krijgt u meer inzicht in verschillende behandelstrategieën.
ID164564-162784
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen